19.06.2018

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУdoc.jpg

Служба за привреду и локални економски развој Општинске управе општине Ириг, сходно одредбама члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

 

               Носилац пројекта „KIMEX-RECIKLAŽA“Д.О.О, Ириг, ул.Батинци бб, поднео је дана 25.05.2018. године, захтев за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА:„Постројење за складиштење и третман неопасног отпада“, на животну средину, чија се реализација планира на  катастарској парцели  бр. 6872/10 и 6872/20 К.О.Ириг, општина Ириг.

               Увид у документацију из захтева носиоца пројекта могуће је обавити у периоду од 10 дана, од дана објављивања овог огласа, сваког радног дана  у времену од 8-14 часова у просторијама Службе за привреду и локални економски развој  Општинске управе општине Ириг, Војводе Путника бр.1, Ириг.

                Заинтересована јавност може доставити своје мишљење у писаној форми  на адресу надлежног органа, Служби за привреду и локални економски развој Општинске управе општине Ириг, за време трајања јавног увида. 

                На основу поднетог захтева као и мишљења заинтересоване јавности, која су приспела до истека рока из става 2. овог обавештења, надлежни орган ће одлучити о потреби процене  утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ: „Постројење за складиштење и третман неопасног отпада“ о чему ће благовремено обавестити јавност.

 

Служба за привреду и локални       
економски развој


преузми PDF документ