16.01.2019

ОБАВЕШТЕЊЕ - Комисије за одређивање назива улица, тргова, заселака и других делова насељеног места, на територији општине Ириг


Из пројекта Владе Републике Србије произилази обавеза свих једница локалне самоуправе да својим формалним одлукама одреде називе улица,тргова, заселака и других делова насељених места са своје територије и доставе их Републичком геодетском заводу, који је надлежан за ажурирање Адресног регистра.


doc.jpg

Циљ пројекта је да сви добију званичну кућну адресу, да имају исправна документа, као и да по завршетку пројекта имамо једниствен регистар који ће сви органи бити у обавези да користе и који ће се централизовано водити.

Адресни регистар садржи податке о називима улица и кућним бројевима и један је од кључних државних регистара поред Централног регистра становништва, Регистра привредних друштава и Регистра непокретности. За потребе лакшег ажурирања Адресног регистра, Републички геодетски завод израдио је Елаборате уличних система и доставио их једницама локалних самоуправа.

У Елаборату уличног система општине Ириг (објављен на сајту Општине Ириг дана 14.11.2018. године), евидентирано је још 166 улица и 42 заселака којима је неопходно било одредити називе. Скупштина Општине Ириг је формирала Комисију чији задатак био да у што краћем року припреми и размотри предлоге за одређивање назива улица, тргова и заселака назначених у поменутом Елаборату а према унапред одређеним критеријумима из истоимене Одлуке. Уз објављивање Елабората расписан је и Јавни позив грађанима општине Ириг да у писаном облику доставе образложене предлоге за утврђивање назива улица. Најактивнији у предлагању су били становници Јаска, који су доставили бројне предлоге које је Комисија усвојила и уврстила у предлоге одлука које је прво проследила на давање сагласности Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, а затим и на усвајање пред Скупштину Општине Ириг.

Општина Ириг овим путем жели да обавести све грађане, који можда нису на време били упознати са променом назива улица или су незадовољни утврђеним називима, да на основу члана 7. Одлуке о одређивању и промени назива улица, тргова, заселака других делова насељеног места на територији општине Ириг (''Службени лист општина Срема'', бр. 31/2018) могу своје образложене предлоге доставити у писаном облику на шалтеру Услужног центра Општинске управе

Општине Ириг, са назнаком „Комисија за одређивање назива улица, тргова, заселака и других делова насељеног места, на територији општине Ириг“, или путем поште на адресу Војводе Путника 1, 22 406 Ириг.
Комисија се приликом свог рада трудила да сачува поједине називе делова насеља који су од културно-историјског значаја где је то било могуће, односно где је то у складу са Елаборатом Републичког геодетског завода. До већих измена морало је доћи нпр. у случају Старе и Нове колоније у Врднику, јер се стање улица на терену разликовало од њихових описа у Елаборату. Пошто су називи Стара и Нова колонија одомаћени међу локалним становништвом, Општина Ириг предлаже да се у овом делу Врдника поставе табле са натписима Стара и Нова колонија, док би се у Адресни регистар Републике Србије унели нови називи улица. Такође, Општина Ириг овом приликом позива све заинтересоване грађане да се активно укључе у давању предлога и примедби како бисмо заједнички покушали да пронађемо најбоље решење на опште задовољство, односно да се задовољи правна форма, али и да се сачува јединственост архитектонско-културолошке и историјске целине.


преузми PDF документ