info
123

 

26.11.2015

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2016. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГdoc.jpg

На основу члана 6. став 5. до 7. и члана 7а Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-УС, 47/2013 и 68/2014) и члана 73. Статута општине Ириг („Службени лист општина Срема“, бр. 13/14, 30/14 и 9/15), Општинско веће Општине Ириг, дана 23. новембра 2015. године, доноси

 

ОДЛУКУ

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2016. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ ИРИГ

Члан 1.

Овим одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Ириг.

Члан 2.

На територији општине Ириг одређено је четири (4) зоне за утврђивање пореза на имовину, у зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима општине Ириг, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу, и то: ПРВА зона, ДРУГА зона, ТРЕЋА зона и ЧЕТВРТА зона, с тим да је ПРВА  зона и најопремљенија зона.

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Ириг у ПРВОЈ зони износе:

 1. грађевинског земљишта ...........1.400,00 динара
 2. станова...........51.300,00 динара
 3. кућа за становање ...........34.200,00 динара
 4. пословних зграда и других  (надземних и подземних) грађевинских објеката који служе за обављање делатности...........60.000,00 динара
 5. гаража и гаражних места...........21.300,00 динара.

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Ириг у ДРУГОЈ зони износе:

 1. грађевинског земљишта........... 900,00 динара
 2. станова...........31.747,50 динара
 3. кућа за становање...........22.800,00динара
 4. пословних зграда и других  (надземних и подземних) грађевинских објеката који служе за обављање делатности...........46.000,00 динара
 5. гаража и гаражних места...........13.600,00 динара.

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Ириг у ТРЕЋОЈ зони износе:

 1. грађевинског земљишта ........... 700,00 динара
 2. пољопривредног земљишта...........40,00 динара
 3. шумског земљишта...........22,00 динара
 4. станова...........23.400,00 динара
 5. кућа за становање........... 17.100,00 динара
 6. пословних зграда и других  (надземних и подземних) грађевинских објеката који служе за обављање делатности...........40.000,00 динара
 7. гаража и гаражних места ........... 7.400,00  динара

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Ириг у ЧЕТВРТОЈ зони износе:

 1. грађевинског земљишта ...........187,00 динара
 2. пољопривредног земљишта...........57,00 динара
 3. шумског земљишта...........22,00 динара
 4. станова ...........15.500,00 динара
 5. кућа за становање ...........10.500,00 динара
 6. пословних зграда и других  (надземних и подземних) грађевинских објеката који служе за обављање делатности...........18.000,00 динара
 7. гаража и гаражних места ...........7.400,00 динара

Члан 3.

Ова одлука ће се објавити у „Службеном листу општина Срема“ и на интернет страни www.irig.rs.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општина Срема“, а примењиваће се од 01. јануара 2016. године.

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИРИГ
Број: 01-011-33/2015
Дана: 23.11.2015. године
И Р И Г

 

Председник
Стеван Казимировић с.р.

 

 


Одлука

преузми PDF документ


"Још далеке 1757. године велики српски просветитељ Доситеј Обрадовић рекао је да је Ириг прави рај на земљи. Јован Јовановић Змај је на овом месту написао своју прву песму. Чарима Ирига није одолео ни Милош Црњански, а Борислав Михајловић-Михиз га је овековечио у својим стиховима и прози."

"Данас, Ириг је познат као престоница винског Срема. Манифестација под називом "Пударски дани" која се сваког септембра одржава у Иригу је најзначајнији туристички догађај. Сваке године окупи се велики број посетилаца који ће уз пригодан културно-забавни програм уживати у доброј капљици."

Vremenska prognoza
МЕСТА У ОПШТИНИ ИРИГ
Ириг Врдник Јазак Нерадин Ривица Мала Ремета Крушедол Прњавор Крушедол Село Велика Ремета Шатринци Добродол