21.03.2016

О Д Л У К А О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2016. ГОДИНУopstina_irig.jpg

На основу члана 43. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013., 142/2014 , 68/2015-др.закон и 103/2015), члана 32. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, броj 129/2007 ) и члана 41. Статута Општине Ириг (''Службени лист општина Срема'', број 13/2014, 30/2014 и 9/2015), Скупштина општине Ириг на седници одржаној дана 02. марта 2016. године, донела је

О Д Л У К У
О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2016. ГОДИНУ


Одлука

преузми PDF документ