info
123

 

21.03.2016

О Д Л У К А О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2016. ГОДИНУopstina_irig.jpg

На основу члана 43. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013., 142/2014 , 68/2015-др.закон и 103/2015), члана 32. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, броj 129/2007 ) и члана 41. Статута Општине Ириг (''Службени лист општина Срема'', број 13/2014, 30/2014 и 9/2015), Скупштина општине Ириг на седници одржаној дана 02. марта 2016. године, донела је

О Д Л У К У
О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2016. ГОДИНУ


Одлука

преузми PDF документ


"Још далеке 1757. године велики српски просветитељ Доситеј Обрадовић рекао је да је Ириг прави рај на земљи. Јован Јовановић Змај је на овом месту написао своју прву песму. Чарима Ирига није одолео ни Милош Црњански, а Борислав Михајловић-Михиз га је овековечио у својим стиховима и прози."

"Данас, Ириг је познат као престоница винског Срема. Манифестација под називом "Пударски дани" која се сваког септембра одржава у Иригу је најзначајнији туристички догађај. Сваке године окупи се велики број посетилаца који ће уз пригодан културно-забавни програм уживати у доброј капљици."

Vremenska prognoza
МЕСТА У ОПШТИНИ ИРИГ
Ириг Врдник Јазак Нерадин Ривица Мала Ремета Крушедол Прњавор Крушедол Село Велика Ремета Шатринци Добродол