Служба за друштвене делатности, општу управу и заједничке послове


Шеф Службе: Др Слободан Радојчић

Тел. 022/400-600 лок 107

Маил: borcisoirig@neobee.net

Шеф Одсека за друштвене делатности и послови дечије заштите и ученичког и студентског стандарда: Милица Томић

Тел. 022/400-620

Маил: milica.tomic@irig.rs

Шеф Одсека за општу управу и норматривно правни послови за скупштину општине и општинско веће: Драган Стојић

Тел. 022/400-627

Маил: draganstojic87@gmail.rs

Шеф Одсека за заједничке послове, управљање људским ресурсима и послови радних односа запослених: Владимир Ристић

Тел. 022/400-613

Маил: vladimir.ristic@irig.rs


ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА ИЗЈАВА ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ПОДАТАКА ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЕВИДЕНЦИЈА
ЗАХТЕВ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ПОДАТАКА ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЕВИДЕНЦИЈА


Документа

Документа за дечији додатак Документа за дечији додатак

Документа за општински родитељски додатак Документа за општински родитељски додатак

Документа за регресирање дела трошкова боравка у предшколској установи Документа за регресирање дела трошкова боравка у предшколској установи

Документа за родитељски додатак Документа за родитељски додатак

Документа за остваривање права на накнаду зараде Документа за остваривање права на накнаду зараде


Захтеви

ЗАХТЕВ ЗА УКИДАЊЕ ИЗБЕГЛИЧКОГ-ПРОГНАНИЧКОГ СТАТУСА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗАХТЕВ ЗА УКИДАЊЕ ИЗБЕГЛИЧКОГ-ПРОГНАНИЧКОГ СТАТУСА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

ЗАХТЕВ ЗА ДОБИЈАЊЕ САГЛАСНОСТИ РАДИ ПРОМЕНЕ АДРЕСЕ СТАНОВАЊА ЗАХТЕВ ЗА ДОБИЈАЊЕ САГЛАСНОСТИ РАДИ ПРОМЕНЕ АДРЕСЕ СТАНОВАЊА

ЗАХТЕВ ЗА НАКНАДНИ УПИС ЧИЊЕНИЦЕ РОЂЕЊА/ВЕНЧАЊА/СМРТИ/НАСТАЛЕ ВАН ТЕРИТОРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАХТЕВ ЗА НАКНАДНИ УПИС ЧИЊЕНИЦЕ РОЂЕЊА/ВЕНЧАЊА/СМРТИ/НАСТАЛЕ ВАН ТЕРИТОРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ДЕЧИЈИ ДОДАТАК

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ПОГРЕБНИХ ТРОШКОВА

ЗАХТЕВ ЗА НАКНАДУ ТРОШКОВА БОРАВКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЗА ДЕТЕ ТРЕЋЕГ, ОДНОСНО ЧЕТВРТОГ РЕДА РОЂЕЊА ЗАХТЕВ ЗА НАКНАДУ ТРОШКОВА БОРАВКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЗА ДЕТЕ ТРЕЋЕГ, ОДНОСНО ЧЕТВРТОГ РЕДА РОЂЕЊА

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ОПШТИНСКОГ РОДИТЕЉСКОГ ДОДАТКА ЗА ПРВО РОЂЕНО ДЕТЕ ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ОПШТИНСКОГ РОДИТЕЉСКОГ ДОДАТКА ЗА ПРВО РОЂЕНО ДЕТЕ

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ОПШТИНСКОГ РОДИТЕЉСКОГ ДОДАТКА ЗА ПРВО РОЂЕНО ДЕТЕ

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА БОРАЧКИ ДОДАТАК

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ЛИЧНУ ИНВАЛИДНИНУ

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА МЕСЕЧНО НОВЧАНО ПРИМАЊЕ

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА OРТОПЕДСКО ПОМАГАЛО

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОМОЋ У СЛУЧАЈУ СМРТИ ВОЈНОГ ИНВАЛИДА

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОРОДИЧНУ И УВЕЋАНУ ПОРОДИЧНУ ИНВАЛИДНИНУ

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОВЕЋАЊЕ ПРОЦЕНТА ИНВАЛИДИТЕТА

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НОВЧАНУ ПОМОЋ ПОРОДИЦИ У КОЈОЈ СЕ РОДИ ТРЕЋЕ ДЕТЕ

ЗАХТЕВ за остваривање родитељског додатка мајке - ( републички)

Захтев за упис и пријаву чињенице смрти Захтев за упис и пријаву чињенице смрти

ЗАХТЕВ ЗА ПРИЈАВУ РОЂЕЊА ДЕТЕТА ЗАХТЕВ ЗА ПРИЈАВУ РОЂЕЊА ДЕТЕТА

Захтев за пријаву закључења брака Захтев за пријаву закључења брака

ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАЊЕМ И РЕФУНДИРАЊЕМ ДЕЛА ТРОШКОВА САХРАНЕ ЗА ПРЕМИНУЛО ИЗБЕГЛО ЛИЦЕ ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАЊЕМ И РЕФУНДИРАЊЕМ ДЕЛА ТРОШКОВА САХРАНЕ ЗА ПРЕМИНУЛО ИЗБЕГЛО ЛИЦЕ

ЗАХТЕВ за пружање новчане хуманитарне помоћи за породице избеглица и ИРЛ ЗАХТЕВ за пружање новчане хуманитарне помоћи за породице избеглица и ИРЛ