Значајни документи


Oбјављено: 26.01.2019

Јелена Фриндик - Решење о постављању привременог заступника


Oбјављено: 26.01.2019

Рада Стојаковић - Решење о постављању привременог заступника


Oбјављено: 23.01.2019

Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у Општини Ириг


Oбјављено: 23.01.2019

Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Ириг


Oбјављено: 23.01.2019

Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину


Oбјављено: 23.01.2019

Одлука о висини стопе пореза на имовину у општини Ириг


Oбјављено: 24.12.2018

Предлог Одлука о обједињеном утврђивању назива улица у насељеним местима општине Ириг


Oбјављено: 29.11.2018

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза за имовину за 2019. годину


Oбјављено: 15.11.2018

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ПАРЦЕЛА БРОЈ 34/2,33 И 35/2 КО ЈАЗАК СЕЛО ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ КОМПЛЕКСА “CERUDA” СЕМИНАРСКОГ ЦЕНТРА У НАСЕЉУ ЈАЗАK


Oбјављено: 06.11.2018

РЕШЕЊЕ - којим се овлашћује Ана Богдановић, дипл.пр. из Сремске Митровице, за вођење поступка експропријације


Oбјављено: 04.10.2018

Локални план управљања отпадом


Oбјављено: 26.09.2018

ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕНУ НАМЕНЕ ОБРАДИВОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА И КОРИШЋЕЊЕ У НЕПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ


Oбјављено: 03.08.2018

Закључак за утврђивање цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Ириг


Oбјављено: 02.08.2018

Одлука о измени одлуке о радном времену угоститељских и занатских објеката од дана 25.07.2018.године.


Oбјављено: 13.07.2018

Одлука о изменама и допунама одлуке о Општинској управи


Oбјављено: 13.07.2018

Решење о исправци техничке грешке


Oбјављено: 13.07.2018

Правилник о изменама и допунама обједињеног правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи и општинском шравобранилаштву Општине Ириг


Oбјављено: 26.06.2018

Решење о овлашћењу Браниславе Смиљањић за обављање послова вођења посебног бирачког списка националне мањине


Oбјављено: 07.06.2018

ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАН (ЛАП) ОПШТИНЕ ИРИГ (2018.-2022. година)


Oбјављено: 07.06.2018

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА МИГРАНАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД 2018- 2022. ГОДИНЕ


Oбјављено: 31.05.2018

РЕШЕЊЕ којим се овлашћује Оливер Огњеновић , дипломирани правник из Руме, запослен у ОУ Ириг


Oбјављено: 14.03.2018

Списак овлашћених службених лица за одлучивање у управним стварима и за предузимање радњи пре доношења решења


Oбјављено: 06.03.2018

РЕШЕЊЕ - о именовању администратора органа испред Општине Ириг на Порталу еУправа


Oбјављено: 21.02.2018

Решење о образовању Жалбене комисије Општине Ириг


Oбјављено: 20.02.2018

Одлука о образовању савета за здравље Општине Ириг